Friday, February 20, 2009

wie nie waag nie...

Ek het soms 'n probleem dat ek te perfeksionisties kan wees. As ek iets nie perfek kan doen nie, dan doen ek dit liewer nie. Dit is vreeslik moeilik vir my om te begin teken of verf op 'n skoon bladsy, daarom is die kreatiewe joernaling wat ek deesdae doen so bevrydend. Om net aan te hou met lae plak en verf en om nie om te gee hoe dit uitdraai nie. Ek is altyd so bang dat ek iets sal belemmer en dat my bladsy nie meer so mooi sal wees nie. Dit is ook nie net deel van die kreatiewe deel van my lewe nie, ek dink ek is so met alles. Ek wil nie uitreik na iemand met wie ek dalk vriende kan wees nie, want dalk besef ek later dat ons nie regtig van mekaar hou nie en wat maak ek dan?
Weereens, as ek nie verseker is dat dit perfek sal wees nie, dan doen ek dit liewer nie.
Ek weet dit is nie reg nie en dit is nie hoe die lewe is nie en ook nie hoe ons moet lewe nie, maar soms kan ek myself nie help nie.
Vanoggend moes ek geheime neerskryf op twee joernaal bladsye en dit dan toeplak met allerhande tipe tape. Dit was moeilik genoeg vir my om eerlik oor al my foute en baie verkeerde dinge wat ek in my lewe gedoen het te wees, maar dit was nog erger vir my om dit toe te plak en dan daaroor te verf!
Ek moes myself dwing om dit te doen en dit was 'n ongelooflike bevrydende ervaring, probeer dit!
Eerstens het ek dinge neergeskryf en erken wat ek vir jare nie wou erken of selfs oor wou dink nie en toe het ek die toeplakkery en verwery verskriklik geniet.
Ek kan nie beskryf hoe dit was nie, dit was net eenvoudig wonderlik.
Hier is my bladsye, ek het net blou maskeer tape, gladde bruin en wit elektriese tape gehad, ek is nie mal oor enige van die drie nie. Ek is egter so beindruk met die eindresultaat.
Ek hou baie van die detail op die bladsye, dit kan mooi gesien word op die tweede foto.


so, dit is tyd om dapper te wees en om regtig te VLIEG, my woord vir hierdie jaar!
Die volgende video is wonderlik en som alles op, wat aan die gebeur is in my lewe deesdae: "face your giants"


Ek hou nogal van lysies en het hierdie een nou al 'n paar keer op blogs gesien en besluit om dit te doen, as deel van my nuwe voornemens, hier onder is 'n paar van die dinge wat ek al gedoen het in die lewe.
Tyd om nog meer en nog hoeer te vlieg!

Die goed wat ek al gedoen het is donkerder as die res:

1. Started your own blog
2. Slept under the stars
3. Played in a band
4. Visited Hawaii ( but living on a tropical island! :)
5. Watched a meteor shower
6. Given more than you can afford to charity
7. Been to Disneyland
8. Climbed a mountain
9. Held a praying mantis
10. Sang a solo (singing to myself all the time though)
11. Bungee jumped
12. Visited Paris
13. Watched a lightning storm at sea.
14. Taught yourself an art from scratch
15. Adopted a child
16. Had food poisoning
17. Walked to the top of the Statue of Liberty
18. Grown your own vegetables (does herbs count?)
19. Seen the Mona Lisa in France (almost)
20. Slept on an overnight train
21. Had a pillow fight
22. Hitch hiked
23. Taken a sick day when you’re not ill
24. Built a snow fort
25. Held a lamb
26. Gone skinny dipping
27. Run a Marathon
28. Ridden in a gondola in Venice
29. Seen a total eclipse
30. Watched a sunrise or sunset (who hasn't?)
31. Hit a home run
32. Been on a cruise
33. Seen Niagara Falls in person ( does the Victoria falls count? it's just as impressive)
34. Visited the birthplace of your ancestors ( aaah, so ALMOST)
35. Seen an Amish community
36. Taught yourself a new language ( still trying)
37. Had enough money to be truly satisfied ( at times )
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person
39. Gone rock climbing
40. Seen Michelangelo’s David (almost)
41. Sung karaoke
42. Seen Old Faithful geyser erupt
43. Bought a stranger a meal at a restaurant
44. Visited Africa
45. Walked on a beach by moonlight
46. Been transported in an ambulance ( wasn't the patient though)
47. Had your portrait painted
48. Gone deep sea fishing
49. Seen the Sistine Chapel in person (almost, it is closed on a Monday)
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris
51. Gone scuba diving or snorkeling (both)
52. Kissed in the rain ( think so... )
53. Played in the mud
54. Gone to a drive-in theater
55. Been in a movie
56. Visited the Great Wall of China
57. Started a business
58. Taken a martial arts class
59. Visited Russia (does the Ukraine count?)
60. Served at a soup kitchen ( does handing out Thanksgiving meals count? )
61. Sold Girl Scout Cookies
62. Gone whale watching
63. Got flowers for no reason
64. Donated blood, platelets or plasma
65. Gone sky diving
66. Visited a Nazi Concentration Camp
67. Bounced a check
68. Flown in a helicopter
69. Saved a favorite childhood toy
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten Caviar
72. Pieced a quilt
73. Stood in Times Square (does the one on St Croix count? :)
74. Toured the Everglades
75. Been fired from a job
76. Seen the Changing of the Guards in London
77. Broken a bone
78. Been a passenger on a motorcycle
79. Seen the Grand Canyon in person
80. Published a book
81. Visited the Vatican
82. Bought a brand new car
83. Walked in Jerusalem
84. Had your picture in the newspaper
85. Kissed a stranger at midnight on New Year’s Eve
86. Visited the White House
87. Killed and prepared an animal for eating
88. Had chickenpox
89. Saved someone’s life (taken part in CPR efforts that were successful)
90. Sat on a jury
91. Met someone famous
92. Joined a book club
93. Got a tattoo
94. Had a baby
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake
97. Been involved in a law suit
98. Owned a cell phone
99. Been stung by a bee

VLIEG!

dankie vir my vlerke Jesus